Anexo 03c_Declaración responsable comercio solicitante